Services

Операни предлага:

Наблюдение и експлоатация на комплексни IT системи

Проектиране, изграждане и опериране на системи за наблюдение на IT инфраструктура;  Събиране и обработка на логове; IT Service Management/Service Desk; Информационна сигурност
Работа в инфраструктура на клиента или в специализиран клауд - Operani Operations Cloud

Operani Services
 • Внедряване на цялостен мониторинг на системи и мрежи
 • Персонал, който следи работоспособността на инфраструктура и услуги и се намесва при нужда
 • Видимост към процеси и събития в IT инфраструктурата и предоставяните услуги.
 • Известия съгласно необходими нива на ескалация.
 • Контрол изпълнението на споразумения за ниво на обслужване (SLA) с външни доставчици, както и ангажиментите на организацията към нейните клиенти
 • Ефективен анализ на ИТ проблемите за намаляване на повторни инциденти
 • Управление на информационната сигурност
 • Значително по-ниски експлоатационни разходи
 • Контрол на споразумения за ниво на обслужване към клиенти и с доставчици
 • Наличие на добре дефинирани и управляеми процеси - IT Service Management
 • Подобрена информационна сигурност и съответствие със законовите изисквания
 • Подобрена ефективност на екипите за поддръжка
 • Управление на рискове
 • Отказоустойчива, изолирана и високо надеждна облачна среда за предоставяне на услуги по наблюдение, управление и информационна сигурност
 • Осигурява необходимите изчислителни и сторидж ресурси за работата на системите
 • Работи в режим на висока надеждност и отказоустойчивост
 • Организация, която експлоатира развита система от вътрешни и външни IT и телеком услуги
 • Оперирате на много места или събирате данни от множество устройства в различни локации
 • Надеждността и сигурността на използваните и предоставяни услуги е приоритет
 • Имате задължения свързани с информационната сигурност и защитата на потребителски данни
 • Управление на IT инфраструктура и IT Service Management
 • Управление на SLA чрез наблюдение и контрол за наличност и качество на използвани IT и телеком услуги
 • Известяване и управление на проблеми свързани с предоставяните услуги и сигурността на потребителите
 • Управление на информационна сигурност
 • Богат експлоатационен опит в областта на комплексни информационни технологии, мрежи и системи
 • Практически опит за работа със средни и големи организации в частен, общински и държавен сектор
 • Проверени в практиката оперативни процедури, които лесно се адаптират за конкретните нужди на клиентите
Count section
Текущо Операни оперира информационни системи в следния мащаб:
6076

0

s
Processor
Cores
6078

0

TB
System
RAM
6081

0

s
WiFi
Access points
6079

0

TB
Storage
Systems
6082

0

s
Hosts and
end points
6080

0

s
Fixed and mobile
lines
Technology Stack

Поддържан

Технологичен стек

Zabbix
Наблюдение на инфраструктура

LibreNMS
Наблюдение на мрежи

GrayLog
Лог процесинг

ELK Stack
Лог процесинг

Fusion Inventory
Управление на IT активи

GLPI
IT Service Management

Metabase
Обработка на данни

AlienVault OSSIM
Информационна сигурност