Category: HR

Инструкции за провеждане на интервю

Инструкцията е предназначена за:

 • Специалисти от ниско и средно мениджърско ниво без или с недостатъчен предишен опит в областта на наемане на персонал.
 • Желаещи да усвоят изкуството за провеждане на интервю и повишат успеваемостта в процеса на откриване и привличане на необходимите за организацията хора.

Принципи

 • Провеждането на интервю не е формален акт и представлява отговорна работа, изискваща познания, опит и човешко отношение към хората, с които се срещате. Използвайте своя позитивен или негативен опит в областта.
 • Успехът води до поява на нов участник в професионалния Ви живот, а неуспехът е провал и за организацията.
 • Ако не сте участвали във вътрешния процес за определяне на нужди и търсене на персонал, информирайте се предварително за предпоставките, очакванията и използваната технология за търсене (например публикуване на обяви за работа в специализирани сайтове).
 • Запознайте се със CV-то на кандидата предварително, лоша практика е да го прелиствате по време на интервюто – едновременно създава дискомфорт и издава неувереност и липса на опит.
 • Посрещнете кандидата и опитайте да му създадете комфорт – ако е притеснен – покажете му, че сте добре разположен, задайте „успокояващ” въпрос – например как е пристигнал, лесно ли е намерил офиса, коментар за трафика по улиците, времето и т.н.
 • След като установите контакт, направете кратък преглед на резюмето му/и. Това е най-лесният начин да уточните наличната експертиза или характеристика на заемани позиции. Краткият преглед ще покаже на кандидата, че сте прочели документите и че бихте искали да изясните конкретни неща.
 • Изключително важно е да опишете максимално подробно и точно (за формата на интервюто, разбира се) какво представлява работата, която предлагате и организацията, за която работите. Така ще създадете у кандидата правилна представа и ще повишите вероятността да получите адекватни отговори и себепреценка на интервюирания, възоснова на които ще направите Вашия избор.

Технология на интервюто

Можете да използвате някои от изброените по-долу въпроси в подходяща според вас последователност (според получените отговори и следвайки естествения ход на интервюто).

Това са примерни въпроси и не бива да се чувствате длъжни да зададете всеки от тях. Персонифицирайте ги според кандидата, но най-вече според изискванията на конкретното работно място и среда, за които правите интервю.

Имайте предвид, че някои от тези въпроси и особено комбинации от тях може да са неподходящи за конкретната работа, организация и дори за Вас като интервюиращ.

 • Какво знаете за нашата организация/ компания/ фирма?
 • Опишете проблемна ситуация и как сте се справили с нея.
 • С кои ваши постижения се гордеете най-много?
 • Как определяте и оценявате успеха като понятие? Дайте ми пример за Ваше успешно начинание.
 • Защо напуснахте предишната си работа или искате да напуснете настоящата? Макар този въпрос да изглежда формален – важно е да знаете.
 • Малко съм притеснен заради липсата на… (посочете празнини в биографията/резюмето или области, които считате за слаби)
 • Имате солиден опит. Защо искате тази работа?
 • Опишете ми идеалната работа и/или ръководител.
 • Защо трябва да Ви наемем на работа при нас?
 • Кое Ваше качество считате като основен фактор за успеха в кариерата Ви?
 • Какви уникални умения/ качества или опит Ви различават от останалите кандидати? Важно е не какво, а как отговарят.
 • Разкажете ми за случай, в който сте работили успешно с човек, който не Ви е харесвал (или Вие него/нея)
 • Кои са най-големите Ви слабости?
 • Какви са краткосрочните/ дългосрочните Ви цели?
 • Какво биха казали за Вас бившите Ви колеги и началници?
 • Опишете ситуация, в която е трябвало да изпълните няколко задачи едновременно. Как се справихте? Какъв беше резултатът?
 • Защо искате да работите тук?
 • Каква заплата очаквате?
 • Дайте ми конкретен пример за случай, в който се е налагало да разрешите проблем, прилагайки добра преценка и логика.
 • Кои са най-добрите и най-лошите аспекти на предишната Ви работа?
 • Дайте ми пример за случай, в който се е налагало да мислите бързо, за да избегнете неловка ситуация.
 • Разкажете ми за случай, в който не сте изпълнили дадена задача в срок. Какво точно не успяхте да свършите? Какви бяха последиците? Какво научихте от този случай?
 • Дайте ми пример за случай, в който е трябвало да спазите политика, с която по принцип не сте съгласен/на?
 • Какво Ви мотивира? Как мотивирате другите?
 • Разкажете ни за важен писмен документ, който е трябвало да изготвите.
 • Дайте пример за случай, в който сте приложили умението си да откривате/ намирате информация/ факти, за да разрешите даден проблем.
 • Опишете ми преподавател/ ръководител, благодарение на когото сте научили нещо важно и полезно
 • Спомняте ли си за случай, в който са ви възложили проект, който сте считали за много сложен/ труден? Какви конкретни стъпки предприехте, за да го започнете и приключите впоследствие? Бяхте ли доволни от резултата? Ако имате възможност да се върнете назад във времето и да промените нещо, коя част от процеса бихте променили?
 • Задайте хипотетичен въпрос от етичен характер… например касаещ конфликт на интереси, сценарий, свързан с право на интелектуална собственост, и т.н.

Внимание

Не задавайте въпроси, свързани с възраст, семейно положение, сексуална ориентация, религия, „кой ще се грижи за децата?“ и пр. Имайте предвид, че много често кандидатите сами (т.е. доброволно) поднасят такава информация, напр. „Жена ми/Мъжът ми, постоянно ми повтаря…”, „три-годишната ми дъщеря ще се радва да го чуе” и т.н.

Не е незаконно да разполагате с тази информация; незаконно е да наемете (или ненаемете) човек на работа, поради подобна информация. Ако работата изисква чести пътувания и/или „оставане до късно” редно е това да се съобщи на кандидата и да се зададе въпрос – дали той може да се справи с подобно натоварване.

Дайте възможност на кандидата да зададе въпроси. Това е и лек намек, че интервюто е към своя край. Много често кандидатите не могат да измислят кой знае колко ‘умни въпроси’ в този момент (това може и да е индикатор за слаба заинтересованост от организацията/длъжността, както и за слаба подготовка за интервюто като цяло). Въпреки това им напомнете, че ако възникнат някакви въпроси след интервюто ( включително в близките няколко дни) могат да се свържат с Вас.

Слушайте внимателно въпросите на кандидатите и се опитайте да извлечете максимална полза/ информация от зададените от тях въпроси. Много често именно техните въпроси ще носят повече полезна информация, отколкото отговорите, които са Ви дали по време на интервюто.

За да завършите интервюто, благодарете на кандидата за отделеното време и накратко опишете следващите етапи на набирането, за да може да се добие поне обща представа за това кога реално може да се очаква развитие. (Ако планирате да провеждате интервюта в следващите 10 дни, то е ясно, че вторият кръг интервюта няма да започне по-рано.

Не оставяйте кандидатите с погрешно впечатление (не ги подвеждайте), че ще им се обадите през следващите три дни. В същото време се опитайте да разберете какво предизвестие трябва да дадат на настоящия си работодател в случай, че бъдат избрани за тази длъжност. Ако зависи от Вас – погрижете се всички да бъдат уведомени за резултата.

Успех!