Metabase

admin 1 View

Кратко описание

Metabase е инструмент за бизнес анализ с отворен код. Свързва се към използваните в организацията бази данни и позволява визуално или чрез SQL код създаване на справки (наричани в терминологията на Metabase “въпроси”), отчети, табла за визуализация (dashboards) и известия (alerts). Получените резултати могат да бъдат представяни в табличен вид, като различни графики или карти. Разполага с мощни средства за автоматичен анализ на суровите данни, който подпомага работата на потребителите. 

Резултатите и таблата могат да бъдат съхранявани за последващи справки, както и споделяни с други членове от екипа или външни за организацията потребители. 

Метабейс позволява:

 • Агрегиране на знания на ниво организация или отдел в нея.
 • Лесно споделяне на знанието между различни екипи и потребители
 • Улеснява 

Поддържани бази данни

 • BigQuery
 • Druid
 • Google Analytics
 • H2
 • MongoDB
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Amazon Redshift
 • Snowflake
 • Spark SQL
 • SQLite
 • SQL Server
Подходящ за:
 • Бизнес аналитична дейност в организацията
 • Уеб базиран фронтенд към множество бази данни, който позволява визуална обработка на информацията (visual queries)
 • Споделяне на информация в организацията и външни потребители
 • Поддръжка на активни и атрактивни табла за визуализация
 • Изпращане на съобщения при достигане или промяна на ключови параметри в базите данни и направените справки
 • Бързо прототипиране на анализ/представяне на информация за проекти, които не изискват самостоятелна система за тази цел
Неподходящ за:
 • Не заменя комерсиални средства за бизнес аналитична дейност, макар да предоставя много от тяхната функционалност
За повече информация:
Защо Metabase:
 • Зрял проект с дългогодишно устойчиво развитие 
 • Предлага цялата си функционалност в безплатна версия
 • Има комерсиална версия, която е повече насочена към white label решение с повече интеграции и разширена поддръжка
 • Документацията е на приемливо ниво
 • Добре се вписва в корпоративна среда (LDAP) и в политиката за сигурност на компанията – позволява прецизно управление на достъпа до обработената информация (справки, табла) и предоставя възможност за изолация на същинските данни (може да се филтрира достъпът до суровата информация в самите бази данни)
Недостатъци:
 • Няма широка база от разработчици
 • Липсва (все още) възможност за едновременна работа с повече източници (например join между таблици от различни бази данни)
 • Има ограничения в размера на информацията, която може да визуализира (до 10000 реда)
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Предлагат се различни и удобни възможности за внедряване – docker контейнер или jar файл. инсталацията е лесна и бърза
 • Началната конфигурация отнема минути, след свързване към източниците на информация
 • Пълните възможности на Метабейс предполагат и напреднали познания принципно за бази данни и конкретно за използваните такива в организацията

 

Степен на завършеност на решението:

 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си – Metabase дава бърз достъп и анализ на информационните масиви на организацията
 • Възможността за споделяне и преизползване на полученото знание подобрява ефективността на организацията
 • Метабейс може да разтовари отделите, които управляват знанието в организацията, давайки възможност крайните потребители на информацията да имат директен достъп до нея при спазване на политиките за сигурност
  • Т.е. не се налага заявка и чакане за предоставяне на нов тип справка

Операни предлага инсталация, интеграция със съществуващи компоненти, експлоатация и поддръжка на комплексни решения за наблюдение и управление в инфраструктура на клиента, публични и частни облаци или върху специализиран Operani Operations Cloud

ITSM Софтуер