Category: ITSM

Traccar

Кратко описание

Traccar е Java базиран GPS tracking сървър. Поддържа практически всички популярни протоколи и устройства и е изключително подходящ за организации, които искат да следят, визуализира и анализират движението на устройства и превозни средства.

Вградените му възможности за визуализация и анализ го правят приложим както за автоматизация дейността на център за експлоатация в организацията, но така също и за извършване на бизнес анализ в областта на проследяването на превозни средства (AVL – Automatic Vehicle Location).

Подходящ за:
 • Бизнес аналитична дейност в организацията
 • AVL
 • Споделяне на информация в организацията и външни потребители
 • Поддръжка на активни и атрактивни табла за визуализация
 • Изпращане на съобщения при достигане или промяна на ключови параметри 
Неподходящ за:
 • В размките на своята ниша, Traccar е подходящ за всички дейности
За повече информация:
Защо Traccar:
 • Предлага цялата си функционалност в безплатна версия
 • Документацията е на приемливо ниво
 • Интеграция с LDAP
Недостатъци:
 • Traccar е монолитно java приложение и предполага грамотно поддържана база данни и сървърен ресурс
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Лесно и бързо внедряване
Степен на завършеност на решението:
 • Завършено
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си – Traccar е функционална AVL система

Redash

Кратко описание

Redash е инструмент за бизнес анализ с отворен код. Свързва се към използваните в организацията бази данни и чрез вградения SQL редактор позволява създаване на справки (отчети, табла за визуализация (dashboards) и известия (alerts). Получените резултати могат да бъдат представяни в табличен вид, като различни графики или карти.  

Резултатите и таблата могат да бъдат съхранявани за последващи справки, както и споделяни с други членове от екипа или външни за организацията потребители. 

Redash позволява:

 • Агрегиране на знания на ниво организация или отдел в нея.
 • Лесно споделяне на знанието между различни екипи и потребители
 • Улеснява 

Поддържани бази данни

 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon DynamoDB
 • Amazon Redshift
 • Axibase TSDB
 • Azure Data Explorer (Kusto)
 • Cassandra
 • ClickHouse
 • Druid
 • Elasticsearch
 • Google BigQuery
 • Graphite
 • Greenplum
 • Hive
 • Impala
 • InfluxDB
 • MemSQL
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Rockset
 • ScyllaDB
 • Snowflake
 • TreasureData
 • Vertica

Интеграции с:

 • Google Analytics
 • Google Spreadsheets
 • JIRA
 • JSON
 • Python
 • Salesforce
 • Yandex AppMetrica
 • Yandex Metrica
Подходящ за:
 • Бизнес аналитична дейност в организацията
 • Има възможност за едновременна работа с различни източници (бази данни) – т.е. възможно е да се прави join между таблици в различни бази данни
 • Уеб базиран фронтенд към множество бази данни, който позволява визуална обработка на информацията (visual queries)
 • Споделяне на информация в организацията и външни потребители
 • Поддръжка на активни и атрактивни табла за визуализация
 • Изпращане на съобщения при достигане или промяна на ключови параметри в базите данни и направените справки
 • Бързо прототипиране на анализ/представяне на информация за проекти, които не изискват самостоятелна система за тази цел
Неподходящ за:
 • Не заменя комерсиални средства за бизнес аналитична дейност, макар да предоставя много от тяхната функционалност
За повече информация:
Защо Redash:
 • Предлага цялата си функционалност в безплатна версия
 • Има комерсиална версия и разширена поддръжка
 • Документацията е на приемливо ниво
Недостатъци:
 • Няма широка база от разработчици
 • Няма възможност за визуална работа с базата данни
 • Доколкото много от обработките се правят в паметта, работата с големи обеми от данни може да създаде проблеми
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Предлагат се различни и удобни възможности за внедряване – docker контейнери или инсталационен скрипт – инсталацията е лесна и бърза
 • Началната конфигурация отнема минути, след свързване към източниците на информация
 • Пълните възможности на Redash предполагат и напреднали познания принципно за бази данни и конкретно за използваните такива в организацията
Степен на завършеност на решението:
 • Завършено
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си – Redash дава бърз достъп и анализ на информационните масиви на организацията
 • Възможността за споделяне и преизползване на полученото знание подобрява ефективността на организацията
 • Redash може да разтовари отделите, които управляват знанието в организацията, давайки възможност крайните потребители на информацията да имат директен достъп до нея 
  • Т.е. не се налага заявка и чакане за предоставяне на нов тип справка
 • Възможността за едновременна работа с различни източници, дава възможност за много ефективна интеграция на използваните в организацията бази данни

Metabase

Кратко описание

Metabase е инструмент за бизнес анализ с отворен код. Свързва се към използваните в организацията бази данни и позволява визуално или чрез SQL код създаване на справки (наричани в терминологията на Metabase “въпроси”), отчети, табла за визуализация (dashboards) и известия (alerts). Получените резултати могат да бъдат представяни в табличен вид, като различни графики или карти. Разполага с мощни средства за автоматичен анализ на суровите данни, който подпомага работата на потребителите. 

Резултатите и таблата могат да бъдат съхранявани за последващи справки, както и споделяни с други членове от екипа или външни за организацията потребители. 

Метабейс позволява:

 • Агрегиране на знания на ниво организация или отдел в нея.
 • Лесно споделяне на знанието между различни екипи и потребители
 • Улеснява 

Поддържани бази данни

 • BigQuery
 • Druid
 • Google Analytics
 • H2
 • MongoDB
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Amazon Redshift
 • Snowflake
 • Spark SQL
 • SQLite
 • SQL Server
Подходящ за:
 • Бизнес аналитична дейност в организацията
 • Уеб базиран фронтенд към множество бази данни, който позволява визуална обработка на информацията (visual queries)
 • Споделяне на информация в организацията и външни потребители
 • Поддръжка на активни и атрактивни табла за визуализация
 • Изпращане на съобщения при достигане или промяна на ключови параметри в базите данни и направените справки
 • Бързо прототипиране на анализ/представяне на информация за проекти, които не изискват самостоятелна система за тази цел
Неподходящ за:
 • Не заменя комерсиални средства за бизнес аналитична дейност, макар да предоставя много от тяхната функционалност
За повече информация:
Защо Metabase:
 • Зрял проект с дългогодишно устойчиво развитие 
 • Предлага цялата си функционалност в безплатна версия
 • Има комерсиална версия, която е повече насочена към white label решение с повече интеграции и разширена поддръжка
 • Документацията е на приемливо ниво
 • Добре се вписва в корпоративна среда (LDAP) и в политиката за сигурност на компанията – позволява прецизно управление на достъпа до обработената информация (справки, табла) и предоставя възможност за изолация на същинските данни (може да се филтрира достъпът до суровата информация в самите бази данни)
Недостатъци:
 • Няма широка база от разработчици
 • Липсва (все още) възможност за едновременна работа с повече източници (например join между таблици от различни бази данни)
 • Има ограничения в размера на информацията, която може да визуализира (до 10000 реда)
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Предлагат се различни и удобни възможности за внедряване – docker контейнер или jar файл. инсталацията е лесна и бърза
 • Началната конфигурация отнема минути, след свързване към източниците на информация
 • Пълните възможности на Метабейс предполагат и напреднали познания принципно за бази данни и конкретно за използваните такива в организацията

 

Степен на завършеност на решението:

 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си – Metabase дава бърз достъп и анализ на информационните масиви на организацията
 • Възможността за споделяне и преизползване на полученото знание подобрява ефективността на организацията
 • Метабейс може да разтовари отделите, които управляват знанието в организацията, давайки възможност крайните потребители на информацията да имат директен достъп до нея при спазване на политиките за сигурност
  • Т.е. не се налага заявка и чакане за предоставяне на нов тип справка

Операни предлага инсталация, интеграция със съществуващи компоненти, експлоатация и поддръжка на комплексни решения за наблюдение и управление в инфраструктура на клиента, публични и частни облаци или върху специализиран Operani Operations Cloud

osTicket

Кратко описание на osTicket
 • Една от най-популярните системи за поддръжка на клиенти
 • Многостепенна йерархия от агенти за поддръжка
 • Добра система за справки и статистика, която може да се използва за контрол на SLA
Подходящ за:
 • Изграждане на хелп деск (help desk) / сървис деск (service desk) система за поддръжка на вътрешни и външни за организацията клиенти
Неподходящ за:
 • В рамките на заеманата ниша, osTicket е подходящ за изграждане на кол център и сървис деск от всякакъв мащаб. 
За повече информация:
Защо osTicket:
 • Добре направен и с много мисъл софтуер за организация на IT експлоатация 
 • Достатъчно широка общност от разработчици и потребители
 • Добро API за връзка с трети продукти – например мониторинг системи
 • Множество модули написани от трети страни, които разширяват възможностите му
 • Добре се вписва в корпоративна среда (LDAP/AD) и в политиката за сигурност на компанията
 • Функционален и модерен уеб интерфейс
Недостатъци:
 • Няма много материали на български език
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Има относително добра документация за инсталация
 • Време за базово усвояване само на тази функционалност на osTicket: 2-4 часа.
 • Необходимост от оперативна поддръжка: средна (под 4-6 часа месечно, в зависимост от броя поддържани клиенти и възникващи казуси)
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
 • За пълноценна работа е необходимa инсталация и конфигурация на допълнителни модули, което може да изисква промяна в кода на модулите, ако са разработвани за предишна версия на API
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си
 • Ако се търси support ticketing system решение с отворен код (open source) – osTicket върши смислена работа

Fusion Inventory

Кратко описание

Fusion Inventory е система за инвентаризация и поддръжка на IT стопанство, която се интегрира със ITSM решения като например GLPI. Инвентаризацията се осъществява чрез поддръжка на SNMP протокол или със специализирани агенти, които се инсталират на машините, които следва да се инвентаризират. Поддържа следните функционалности:

 • Хардуерна и софтуерна инвентаризация 
 • Внедряване на софтуер
 • Wake On LAN функция за извършване на инвентаризация и/или инсталация на софтуер извън нормалните работни часове
 • Откриване на свързан мрежов хардуер (използвайки Netbios, Nmap и SNMP) – например принтери, мрежово оборудване

  Поддържат се различни операционни системи:
 • Windows
 • Linux
 • FreeBSD
 • NetBSD
 • OpenBSD
 • Mac OS X
 • Sun Solaris
 • IBM AIX
 • HP-UX

Агентът може едновременно да комуникира с различни сървъри на инвентаризационни системи (OCS Inventory, FusionInventory за GLPI, OTRS и др.). 

Подходящ за:
 • Реализация на система за автоматична инвентаризация, елемент от глобално решение за ITSM
Неподходящ за:
 • Инвентар и складово стопанство извън IT областта
За повече информация:
Защо Fusion Inventory:
 • Агенти, които отнемат много малко ресурси (процесор/памет), поддържат всички популярни операционни системи и даващи възможност да се инвентаризира и държи под контрол стопанството от инсталиран хардуер и софтуер. 
 • Достатъчно широка общност от разработчици и потребители
Недостатъци:
 • Макар интеграцията с GLPI да е на ниво, web интерфейсът на Fusion Inventory е неинтуитивен
 • Документацията не е особено добра
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Време за базово усвояване: 2-3 часа
 • Необходимост от оперативна поддръжка: ниска
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си да се използва в комбинация с GLPI
 • Придава завършеност на GLPI за работа като пълноценна система за инвентар и поддръжка на IT инфраструктура

GLPI

Кратко описание на GLPI

 • Предлага пълен комплект IT Service Management (ITSM) средства (ITIL V2)
 • Мощен модул за IT инвентар (IT inventory), включително с автоматично разпознаване (Fusion Inventory) и завеждане в инвентара на компютри, принтери, мрежово оборудване, софтуер, лицензи, консумативи, договори за поддръжка
 • Добър хелп/сървисдеск модул –
  • завеждане/отваряне на тикети през различни канали (мейл, уеб, може да се правят и други).
  • Разпределяне на задачи към вътрешни и външни изпълнители.
  • Knowledge base.
  • SLA контрол
  • Call center решение може да се направи с комерсиални модули за интегриране със софтуерна телефонна централа (Asterisk)
 • Проджект мениджмънт модул
 • Универсална система с широка приложимост в рамките на голяма организация
Подходящ за:
 • Базови ITSM процеси (ITIL V2)
 • Изграждане на система за поддържане на IT складово стопанство – инвентар (inventory) с ръчно и автоматично въвеждане на информацията
 • Изграждане на хелп деск (help desk) / сървис деск (service desk) система за поддръжка на вътрешни и външни за организацията клиенти
Неподходящ за:
 • Инвентар и складово стопанство извън IT областта
За повече информация:
Защо GLPI:
 • Добре направен и с много мисъл софтуер за организация на IT експлоатация 
 • Достатъчно широка общност от разработчици и потребители
 • Удобен за SLA контрол
 • Добро API за връзка с трети продукти – например мониторинг системи
 • Множество модули написани от трети страни, които разширяват възможностите на GLPI
 • Добре се вписва в корпоративна среда (LDAP/AD) и в политиката за сигурност на компанията
Недостатъци:
 • Web интерфейсът не е особено интуитивен и изглежда архаичен
 • Макар да има няколко андроид базирани безплатни мобилни клиента, нито един от тях не предоставя цялостно мобилно решение. Платените клиенти не си заслужават
 • Няма много материали на български език
 • Добра документация има на френски език. Документацията на английски език върши работа, но има липси
 • Тъй като API-то за връзка с допълнителни модули и външни системи е променяно неколкократно през годините – случват се несъвместимости
Оценка на необходимите ресурси при внедряване:
 • Има относително добра документация за инсталация
 • Изисква ръчна инсталация на базови компоненти (database, web server) и на множество php модули
 • Лек е за експлоатация
 • Време за базово усвояване: 4-6 часа
 • Необходимост от оперативна поддръжка: средна (под 4-6 часа месечно, в зависимост от типовите системи и устройства, които се инвентаризират)
 • При използване на модули от трети страни може да се направи добро call center решение за IT поддръжка 
Степен на завършеност / Необходимост от развитие:

 • Завършено решение
 • За пълноценна работа е необходимa инсталация и конфигурация на допълнителни модули, което може да изисква промяна в кода на модулите, ако са разработвани за предишна версия на API
Съвети към IT мениджъра:
 • Струва си
 • Ако се търси ITSM решение с отворен код (open source) – GLPI върши смислена работа

Операни предлага инсталация, интеграция със съществуващи компоненти, експлоатация и поддръжка на комплексни ITSM решения в инфраструктура на клиента, публични и частни облаци или върху специализиран Operani Operations Cloud